متن آهنگ کدر از زنفیرا ابراهیموا


بو دردلر بیتمین دردی


چوخ چتین دوزلن دردی..!